Je winkelwagen

Het ziet er naar uit dat je winkelwagen leeg is!

Winkel verder

Algemene Voorwaarden Luxury Palace V.O.F

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aanbiedt, hierna te noemen “Luxury Palace”;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace, te onderscheiden in consument of bedrijf;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace;
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Luxury Palace georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en Luxury Palace gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; De consument heeft 14 dagen de tijd om het product te retourneren.   Luxury Palace verstuurt de benodigde gegevens per e-mail aan de consument om het product te retourneren. De consument heeft na aanmelding van de retour nogmaals 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen. Het product moet ongebruikt zijn en in originele verpakking zitten met de productbeschermings materialen.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De termijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van het product. De consument heeft na aanmelding van het retour 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te versturen;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Luxury Palace in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 12. Klachtenregeling

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

V.O.F. Luxury Palace

Raasdorperweg 181D

1175KV Lijnden

Telefoonnummer: 088-2229777

E-mailadres: info@luxurypalace.nl

KvK-nummer: 52608603

Btw-identificatienummer: NL 8505.19.354

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Luxury Palace en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Luxury Palace en opdrachtgever.
 2. Bijzondere van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Luxury Palace zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Luxury Palace gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of (type)fouten in het aanbod binden Luxury Palace niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

* de prijs inclusief belastingen;

* de kosten van aflevering;

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

* indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;

* de wijze waarop de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

* de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

* de gedragscodes waaraan Luxury Palace zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxury Palace onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Luxury Palace passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Luxury Palace daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Luxury Palace kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Luxury Palace op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Luxury Palace zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

* het bezoekadres van de vestiging van Luxury Palace waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

* de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

* de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

* de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Luxury Palace deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

* de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. Indien Luxury Palace zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Vervolgens heeft de consument na aanmelding van de retour nogmaals 14 dagen de tijd om het product daadwerklijk te versturen.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Luxury Palace retourneren, conform de door Luxury Palace verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook aan Luxury Palace doorberekende kosten, als gevolg van door de opdrachtgever gedane internetbetalingen die samenhangen met het geretourneerde product, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Luxury Palace behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het geretourneerde product aantoonbaar gebruikt dan wel beschadigd is.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Luxury Palace dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 6b – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Luxury Palace alleen worden uitgesloten indien Luxury Palace dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* a)die door Luxury Palace tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

* b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

* c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

* d)die snel kunnen bederven of verouderen;

* e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Luxury Palace geen invloed heeft;

* f)voor losse kranten en tijdschriften;

* g)voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

* betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

* waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

* betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Luxury Palace producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Luxury Palace geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Luxury Palace dit bedongen heeft en:

* deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

* de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van aflevering.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. Luxury Palace staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Luxury Palace heeft producten in verschillende kwaliteitsklassen die in verhouding staan tot de daarvoor betaalde prijs. Het kwaliteitsverschil uit zich in de gebruikte materialen, de afwerking en de levensduur van het product. Replica’s kennen een kortere levensduur naarmate ze zwaarder/intensiever worden belast.
 3. Luxury Palace dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever het betreffende artikel zelf naar de winkel te brengen.
 4. Een door Luxury Palace, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Luxury Palace jegens Luxury Palace kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Luxury Palace zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De verzending geschiedt op de wijze als door Luxury Palace aangegeven. Voor het verzendklaar maken, controleren en bezorgen betaalt de opdrachtgever een bijdrage, afhankelijk van de omvang, gewicht en bezorgafstand.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Luxury Palace kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Luxury Palace geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De opdrachtgever heeft het recht om Luxury Palace bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te gunnen, alvorens de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Luxury Palace zijn de goederen te leveren of eventuele werkzaamheden ter hand te nemen.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Luxury Palace het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Luxury Palace zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Luxury Palace.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij Luxury Palace, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij de aanwezigheid daarvan Luxury Palace terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

Artikel 10 – Duurtransacties

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de opdrachtgever de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op het moment van afleveren te worden voldaan.
 2. Luxury Palace is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling van maximaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Luxury Palace de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Zolang Luxury Palace geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de producten eigendom van Luxury Palace.
 4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Luxury Palace te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Luxury Palace behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Algemene Voorwaarden Luxury Palace V.O.F Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aanbiedt, hierna te noemen “Luxury Palace”; 
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace, te onderscheiden in consument of bedrijf; 
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace; 
4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Luxury Palace; 
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Luxury Palace georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en Luxury Palace gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
9. Dag: kalenderdag; 
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Luxury Palace in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
V.O.F. Luxury Palace 
Raasdorperweg 94A Unit3 
1175 KX Lijnden 
Telefoonnummer: 088-2229777 
E-mailadres: info@luxurypalace.nl 
KvK-nummer: 52608603 
Btw-identificatienummer: NL 8505.19.354 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Luxury Palace en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Luxury Palace en opdrachtgever. 
2. Bijzondere van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Luxury Palace zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Luxury Palace gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Het product welke wordt afgeleverd bij opdrachtgever, is hetzelfde als het product welke wordt afgebeeld. Echter bij ontvangst van het product door opdrachtgever, zijn deze producten niet gemonteerd. Opdrachtgever dient zelf op zorgvuldige wijze zorg te dragen voor montage van producten. 
Kennelijke vergissingen of (type)fouten in het aanbod binden Luxury Palace niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
* de prijs inclusief belastingen; 
* de kosten van aflevering; 
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
* de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst; 
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
* indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is; 
* de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
* de gedragscodes waaraan Luxury Palace zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

Artikel 5 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Luxury Palace onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Luxury Palace passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Luxury Palace daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. Luxury Palace kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Luxury Palace op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. Luxury Palace zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
* het bezoekadres van de vestiging van Luxury Palace waar de opdrachtgever met klachten terecht kan; 
* de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
* de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
* de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Luxury Palace deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 
* de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. Indien Luxury Palace zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering 

Artikel 6a – Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De consument heeft na aanmelding van de retour nogmaals veertien dagen de tijd om het product daadwerkelijk te retourneren. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Luxury Palace retourneren, conform de door Luxury Palace verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook aan Luxury Palace doorberekende kosten, als gevolg van door de opdrachtgever gedane internetbetalingen die samenhangen met het geretourneerde product, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
4. Luxury Palace behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het geretourneerde product aantoonbaar gebruikt dan wel beschadigd is. 
5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Luxury Palace dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 6b – Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Luxury Palace alleen worden uitgesloten indien Luxury Palace dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
* a)die door Luxury Palace tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
* b)die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
* c)die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
* d)die snel kunnen bederven of verouderen; 
* e)waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Luxury Palace geen invloed heeft; 
* f)voor losse kranten en tijdschriften; 
* g)voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
* betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
* waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
* betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 7 – De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan Luxury Palace producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Luxury Palace geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Luxury Palace dit bedongen heeft en: 
* deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
* de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van aflevering. 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie 
1. Luxury Palace staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Luxury Palace heeft producten in verschillende kwaliteitsklassen die in verhouding staan tot de daarvoor betaalde prijs. Het kwaliteitsverschil uit zich in de gebruikte materialen, de afwerking en de levensduur van het product. 
3. Luxury Palace dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever het betreffende artikel zelf naar de winkel te brengen. 
4. Een door Luxury Palace, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Luxury Palace jegens Luxury Palace kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
5. Voor de producten ‘kaptafels’ geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat het product gekocht is. De garantie geldt enkel voor het elektrische mechanisme van de kaptafel. Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden. 

Artikel 8.1 – Garantievoorwaarden 
Om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling van uw product, dient u het volgende in acht te nemen: 
• U dient (een kopie van) de e-mail te kunnen aantonen aangaande de levering van uw order; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde; 
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen; 
• de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten zoals batterijen) of normale veroudering van het product; 

Artikel 8.2 – Garantieprocedure 
Na aanmelding van uw klacht, welke in de garantieperiode valt, zullen wij het product onderzoeken en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Wij kunnen uw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan. 
Wanneer het gemelde product binnen de garantietermijn valt, zullen wij eerste proberen het product te repareren. Voor reparatie van producten geld een tijd van maximaal 3 weken. Indien reparatie aan uw product zal gaan plaatsvinden, zullen de kosten in verband met reparatie voor onze rekening zijn. Wanneer het product niet gerepareerd kan worden, kunnen wij proberen het product te vervangen voor hetzelfde of soortgelijke product. Indien beiden van laatste niet mogelijk is, krijgt u het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, teruggestort op uw bankrekening binnen 14 werkdagen. 
Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering 
1. Luxury Palace zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. De verzending geschiedt op de wijze als door Luxury Palace aangegeven. Voor het verzendklaar maken, controleren en bezorgen betaalt de opdrachtgever een bijdrage, afhankelijk van de omvang, gewicht en bezorgafstand. 
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Luxury Palace kenbaar heeft gemaakt. 
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Luxury Palace geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De opdrachtgever heeft het recht om Luxury Palace bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te gunnen, alvorens de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Luxury Palace zijn de goederen te leveren of eventuele werkzaamheden ter hand te nemen. 
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Luxury Palace het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Luxury Palace zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Luxury Palace. 
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij Luxury Palace, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
8. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij de aanwezigheid daarvan Luxury Palace terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 

Artikel 10 – Duurtransacties 
1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de opdrachtgever de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 11 – Betaling 
1. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op het moment van afleveren te worden voldaan. 
2. Luxury Palace is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling van maximaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Luxury Palace de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. Zolang Luxury Palace geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de producten eigendom van Luxury Palace. 
4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Luxury Palace te melden. 
5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Luxury Palace behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 12 – Klachtenregeling 
1. Luxury Palace beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Luxury Palace, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij Luxury Palace ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Luxury Palace binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Luxury Palace, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 

 
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)